วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.ได้เรียนรู้การฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้อง
2.ได้รู้จักการเขียนไวยกรณ์ที่ถูกหลักการณ์
3.ได้รู้จักภาษาอังกฤเพิ่มมากขึ้น
4.ได้่เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประำจำวัน

zwani.com myspace graphic comments
Graphics for I Love You Comments

ไม่มีความคิดเห็น: