วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชาภาษาไทยเำพื่อการสื่อสาร


1.ได้เีรียนรู้การฝึกการอ่าน เขียน พูด ฟัง
2.ได้่สัมผัสภาษาไทยอย่างแท้จริง
3.ได้เรียนรู้ในการเ่ล่นคำของภาษาไทย
4.ได้รู้จักการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น: